Väljume kriisist tugevamana kui enne!

Esmaspäevaol 01.06.2020 lõppenud rahulolu uuring ütleb, et liikmed on liidu tegevusega väga rahul.

Uuringus osales 107 liikmesperet, mis on veidi rohkem, kui eelmise uuringu ajal, mis viidi läbi septembris 2019. Eelmises uuringus osales kokku 104 vastajat. Seekordse uuringu vastajatest 81% olid liikme täispaketi kasutajad ning 19% kultuuripaketi liikmed.

Liikmete soovitusindeks, mis näitab üldist rahulolu liidu tegevustega on tõusnud – soovitusiindeksi tulemus on 66, eelmises uuringus oli tulemus 61. Soovitusindeks saadakse liitu soovitavate liikmete hulgast mittesoovitajate lahutamise teel. Soovitusindeksi äärmused on -100 ja +100. Hea tulemus algab hinnanguliselt 30-st punktist ning soovitusindeksit, mis on üle 70 loetakse juba ootusi ületavalt heaks tulemuseks. Oleme sellele väga lähedal.

Üllatavalt kõrge oli vastanute rahulolu juhatuse tööga. Tervelt 93% kõikidest vastanutest leiab, et juhatuse töö on viimasel perioodil olnud kas hea või väga hea, seejuures annab hinde „väga hea“ tervelt 59% vastanutest. Täispaketi liikmetest hindab juhatuse töö heaks või väga heaks tervelt 95% vastanutest. Aitäh selle tunnustuse eest!

Uuringu raames küsisime ka infot liikmete poolt oluliseks peetavate teenuste kohta. Antud osas saime kinnitust, et liikmetele on kõige olulisemad teenused – toiduait, lasteüritused ning erinevad kampaaniad. Teenuste olulisus varieerub suuresti liikmepaketi kaupa kuid antud sisend on hea materjal juhatusele ning vabatahtlikele edasiliikumiseks järgmiste otsuste tegemisel.

Eraldi uurisime, kuidas on liikmesperesid mõjutanud eriolukord. Kahjuks on kriis mõjutanud tervelt 39% meie liikmeskonnast juba praegu negatiivses suunas. Meie ühine mure on selles, kuidas suudame neid peresid ka vajadusel rohkem toetada. Kuna pole halba ilma heata, siis võib tõdeda, et 12% vastanud liikmesperede jaoks on kriis osutunud pigem positiivseks.

Uuringu raames küsisime ka liikmete hoiakuid ja mõtteid kavandatavate põhikirja muudatuste kohta. Kõik esitatud ettepanekud leidsid liikmete toetuse. Nii toetati uuringu kaudu järgmiseid muudatusi:

  1. Üldkoosoleku esinduskvoodi langetamine vähemalt 20%ni liikmetest;
  2. Nõukogu loomine olemasoleva volinike koosoleku asemel;
  3. Sagedasema aruandluse sisseseadmine liikmeskonnast ja finantsolukorrast;
  4. Üldkoosolekul osalemiseks ettenähtud volituste arvu piiramine;
  5. Digitaalsete üldkoosolekute ja otsuste vastuvõtmise võimaldamine;
  6. 3-lapseliste perede suurem kaasamine liidu tegemistesse.

Kokkuvõttes andis uuring hea sisendi liidu tegevuse edasiseks planeerimiseks. Täname kõiki vastajaid!

LISAD:

  1. Uuringu statistiline kokkuvõte.
  2. Uuringu tekstide kokkuvõte.