TLPL liikmed on liidu tööga rahul!

2019 liikmete rahulolu uuringu kokkuvõte, Annika Alt

Tänavu septembris viidi esmakordselt läbi liidu liikmeskonna elektrooniline rahulolu uuring. Uuringu eesmärgiks oli saada tagasisidet liidu teenuste ning liikmete eelistuste kohta. Küsitluse läbiviimise käigus korrastati liikmete ning meililistide andmeid ning samuti koguti infot vabatahtlike võrgustiku laiendamise eesmärgil.

Üldandmed:
Ankeedid vastamiseks olid nii eesti kui ka venekeelsed, 281 liikmesperekonnast avaldas oma arvamust kokku 114. Olenemata tagasihoidlikust osalusprotsendist (34%) saame selle alusel siiski kokkuvõtteid teha. Küsimustikus kasutati ka soovitusindeksit ehk vastajatelt küsiti: „Kui tõenäoliselt nad soovitaksid Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liitu kuulumist ka oma tuttavale lasterikkale perele?“. Üldine soovitusindeksi tulemus on 61,4% ning venekeelsete vastajate hulgas lausa 100%. Selline tulemus on üsna hea.

Üle poolte (59%) vastajate perekondadest olid 4-lapselised ning valdavalt 20eurose liikmemaksuga täispaketi kasutajad. Kulutuuripaketi kasutajaid oli vastajate hulgas ca 25%. Kõige tähtsamaks liidu poolt pakutud tegevusteks pidasid vastajad lastele mõeldud üritusi ning toetuskampaaniaid, samuti hinnati kõrgelt perede ühis- ning kulultuuriürituste vajalikkust. Veidi madalama skooriga hinnati toidu- ja riideaida teenuseid samuti noortele mõeldud üritusi ning koolitus/nõustamistegevust. Tulemuste andmetest paistab välja see, et valdavalt jäädakse teenustega keskmiselt rahule, on aga olemas liikmesperesid, kes jäävad äärmustesse st on peresid kelle jaoks on üks või teine teenus äärmiselt tähtis(eluliselt vajalik) ja teine pere jällegi just seda teenust ei kasuta ning seetõttu oluliseks ei pea. Eelistatuimaks suhtluskanaliks pidasid vastajad e-posti ning seejärel facebooki. Vähesel määral saadakse infot kodulehe kaudu.

Vabatahtlik tegevus ja teenuste tarbimine:
Väga rõõmustav on asjaolu, et liidu liikmed kasutavad teenuseid intensiivselt. Aga nagu ikka on mündil kaks külge. Iganädalasi teenuse kasutajaid on koguni 60% vastajatest ning ca 20% leidis, et seda tehakse üks kord kvartalis. Ülejäänud vastajad jäid gruppidesse, kes kasutavad teenuseid üks kord kuus, poolaastas või aastas. Küsimusele kui tihti liikmed ise panustavad liidu teenustesse vabatahtlikuna, jagunesid vastused selliselt, et veidi üle poolte vastajate (ca 51%) on seda teinud vähemalt kord aastas. 21% teevad seda vähemalt kord kuus ning ülejäänud panustavad kas kvartaalselt või vähemalt üks kord poolaastas. Head meelt tegid kommentaarid, millest võib välja lugeda, et vastanutel on valmisolek vabatahtlikuna panustada veelgi rohkem ning seda potentsiaali ära kasutades on võimalik liidu arengusse hoogu oluliselt juurde anda.

Mis on liidus hästi ja millised on arengukohad?
Esmalt tänud kõigile asjalike kommentaaride eest! Plusspoole pealt tõid vastajad välja infojagamise kättesaadavuse ja selle lihtsustumise, samuti märgiti ära toidu- ning riideabi kvaliteedi tõus. Eraldi toodi välja, et oluline on et lisaks Soomele tuleb toit ka Eesti ettevõtetelt. Endiselt on väga hinnas ürituste organiseerimine ning võimalus saada tasuta või soodushinnaga pileteid kultuuriüritustele ja teatritesse. Erinevad kampaaniad ning toetused peredele said samuti kiita. Väga heldelt kiideti samuti vabatahtlike ja juhatuse tööd.
Tagasiside ja ettepanekud teemade osas, millele tähelepanu pöörata, on samuti väga mitmeid. Nii mitmedki vastajad tõid välja kaas-liikmesperede suhtumise üksteisesse ning hoolivuse ümbritsevasse. Näiteks korra pidamine riideaidas või toidujagamisel ja korrektsus üritustele registreerimisel – kui nimi kirjas tuleks kohal olla või siis piletid järgmistele loovutada! Mitmed vastajad tõid välja et piletite ja hüvede jagamise süsteem võiks olla läbipaistvam , ning see võiks olla seotud näiteks pere panustamisega liidu asjadesse ja vabatahtliku tööga. Samuti oleks paljude vastajate arvates mugavam kui liidu ruumid asuksid kesklinnale lähemal ja toidujagamise ajad oleksid varasemad. Reaalsus on täna see, et vahel jõutakse koju alles keskööks. Koolituste infot soovitakse teada pikemaajaliselt ette, et paremini oma ega planeerida. Samuti huvitab liikmeid regulaarne infosaamine liidu tegemistest näiteks kuukirjana. Paljude nimetatud teemade lahendamisega on juhatus viimastel kuudel aktiivselt tegelenud.

Veel toodi välja mitmeid koolitusootusi ja kuna meie liikmed ise on mitmekülgsete huvide ja oskustega, siis oli heameel tõdeda et aktiivselt pakuti välja ka ennast koolituste läbiviijaks. Koolituste osas oodatakse liidult nii praktiliste oskuste õpetamist (esmaabi, kokandus, käsitöö, jne) kui ka sotsiaalsete oskuste treeninguid (suhtlemine, stressi- ja enesejuhtimine,jne). Liikmeid huvitavad ka teabepäevad KOV/ riigi erinevate toetuste ja teenuste kohta.

Küsimustiku lõpus oli võimalus kõigil vastajatel vabas vormis midagi lisada või kedagi kiita ja tunnustada. Seekord eht-eestlaslik vähene teineteisemärkamine jäi tahaplaanile ning positiivseid ja tunnustavaid sõnu tuli mitu lehe-täit. Kiita said kõik aktiivsed ja naeratavad vabatahtlikud ja juhatuse liikmed. Uuringu läbiviijate poolt suured tänud ka kõigile vastajatele!

Kõigest täpsemalt saate tulemusi lugeda uuringu tulemuste aruandena siit!
Aruandes on toodud anonüümsed vabateksti kommentaarid muutmata kujul.