Tutvustus

Suurperede huvide kaitseks luuakse Eesti Suurperede Liit

PÕHIKIRI

MTÜ-d Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, Narva paljulapseliste perede ühendus “Perekolle”, Tallinna Suurperede Klubi ning Tartu Lasterikkad ja Tartumaa Lasterikkad asutavad Eesti Suurperede Liidu.

Uue laserikaste perede eest seisva katusorganisatsiooni loomise ajendiks on sisemised vastuolud Eesti Lasterikaste Perede Liidus, mis on seotud segadustega rahaliste vahendite jagamisel ning liikmete mittekaasamisega otsustusprotsessidesse. 20.05.2021 aastal tehtud Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse otsusega visati organisatsioonist välja ligi 300-t lasterikast peret esindav Tallinna ja Harjumaa organisatsioon. Põhjuseks oli liigsete küsimuste küsimine katusorganisatsiooni rahakasutuste otsuste ja keskkontori kulude kohta. Narva kohalikule organisatsioonile tegi Lasterikaste perede liit valju noomituse.

Loodava uue ühenduse peamine eesmärk on tagada lasterikaste perekondade võrdne huvide kaitse riikliku perepoliitika teostamisel ning läbipaistvus suurperede organisatsioonidele suunatud avalike vahendite kasutamisel. Loodav üleriigiline katusorganisatsioon on võtnud oma sihiks ennekõike kohapealsete suurperede ühenduste võimekuse arendamise ning demokraatliku ja läbipaistva juhtimise. On kokku lepitud, et katusorganisatsiooni halduskuludeks ei planeerita mitte kunagi rohkem kui 10% ühisest eelarvest. Suurperede Liidu eesmärgiks on ka läbipaistva aruandluse tagamine nii avalikusektori kui ka toetajate raha kasutamise osas nii uue organisatsiooni liikmetele kui avalikkusele. Tagatakse kõikide liikmesorganisatsioonide kaasatus otsustuskogudesse.

Liidu eesmärkideks on suurperede huvide kaitse avaliku diskussiooni kaudu, suurperede lastele võrdsete ja igakülgselt arendavate kasvutingimuste loomine, ühistegevuse arendamine ning suurperesid esindavate organisatsioonide ja perede omavahelise suhtluse arendamine. Suurperedena käsitletakse peresid alates kolmest lapsest.

Suurperede Liidu loomise üks põhjuseid on vajadus tagada valdkonda suunatavate riiklike vahendite jaotamise ausus ning jõudmine tegelike abi vajavate perekondadeni. Parim viis seda teha on läbi abi kohapeal vahendavate organisatsioonide. “Mida tugevamad on kohapealsed suurperede organisatsioonid, seda rohkem on nende tegevusest kasu” ütleb Tallinna Lasterikaste juhatuse esimees Lea Vaabel. Senini on avaliku raha suunamist valdkonnas korraldanud Eesti Lasterikaste Perede Liit.

“Uue Suurperede Liidu loomise eesmärgiks on tagada aus ja läbipaistev toetuste vahendamine valdkonnas”, märgib üks kavandatava ühenduse juhtidest Karl Laas. “Me ei plaani oma toetajate vahendeid kulutada uhke keskkontori ülevalpidamiseks – suurperede organisatsioonid peavad seisma oma ja kõigi teiste suurte perede eest ning seda me ka teeme” ütles Laas. Täna korraldavad Suurperede Liidu liikmed ringmajandust ning vahendavad oma liikmetele toiduabi, korraldavad ühisüritusi ning osalevad riiklikes toetusprogrammides. Kõiki neid tegevusi jätkatakse ka edasiselt ning samuti ollakse väga tänulikud oma senistele rohketele koostööpartneritele.

“Kokkuvõttes usume, et tänu sellele, et Eestis tekkib nüüd kaks suurperede eest seisvat organisatsiooni muutub kogu valdkond tõhusamaks, ja rahastamine ausamaks ning läbipaistvamaks. See kõik on ka meie toetajate huvides.” Tõdes Laas.

Eesti Suurperede Liit on avatud liitumiseks kõikidele valdkonna organisatsioonidele, kes toetavad ausat, läbipaistvat ja avatud organisatsioonikultuuri.

Lugupidamisega,

MTÜ Narva Paljulapseliste Perede Ühing “Perekolle”
Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit MTÜ
Tallinna Suurperede Klubi MTÜ
MTÜ Tartu Lasterikkad
MTÜ Tartumaa Lasterikkad

KAVATSUSTE KOKKULEPE, allkirjastatud 29.04.2021.a. – Tartu Lasterikkad, Tartumaa Lasterikkad, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, Narva paljulapseliste perede ühendus “Perekolle” ning Tallinna Suurperede Klubi.

Täiendav info:

Karl Laas, 53 468 213 (Tallinna ja Harjumaa Lasterikkad)

Allen Allet, 52 194 09 (Tartumaa Lasterikad)