Eetikakoodeks

* TLPL-i liige on TLPL-i põhikirja kohaselt täiskasvanud isik, kelle rahvastikuregistri järgne

elukoht on Tallinnas või Harjumaal ning kelle leibkonnas kasvab 4 last/ noort vanuses kuni

26 eluaastat, kes on esitanud Liidu juhatusele leibkonna nimel liikmeks astumise avalduse,

tasunud ühekordse liitumistasu ning tasub liikmemaksu. TLPL-i liikme mõistega on haaratud

ka liikmed, kes on valitud Liidu juht- ja järelvalveorganitesse.

 

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik teenib Liidu ja selle liikmete huve, õigustab liikmete

usaldust ning hoiab kõrgel ja tõstab Liidu mainet.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik kohustub täitma temaga sõlmitud kirjalikke lepinguid ja

suulisi kokkuleppeid. TLPL-i liige ja vabatahtlik kinnitab, et tema poolt Liidule

esitatud andmed on õiged ning andmete muutumise korral annab liige sellest esimesel

võimalusel TLPL-i juhatusele taasesitamist võimaldavas vormis teada.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik väärtustab perekonda kui institutsiooni, lasterikkust ,

võrdset kohtlemist , ausat ja seaduskuulekat käitumist ning toetab liikmete õigust

heaolule ja väärikale kohtlemisele .

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik järgib ja propageerib sotsiaalse õigluse põhimõtteid nii

suhetes liikmeskonna kui laiema avalikkusega.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik lähtub ühingus kehtestatud standarditest ja viib

vastutustundlikult ellu Liidu eesmärke.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik on diskrimineerimise, vägivalla ja valeinformatsiooni

levitamise vastu ja tegutseb liikmete heaolu tagamise nimel.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik kohustub pöörama TLPL-i juhatuse ja volikogu tähelepanu

olukordadele, kus liikmed elavad vaesuses, kus ressursside jaotamine on alandav ja

ebaõiglane või kahjustab leibkondade võimet iseseisvalt toime tulla.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik kasutab ühingu vara säästlikult ja otstarbekalt, vältides

raiskamist ja tarbetut kulutamist.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik on teiste liikmete ja koostööpartneritega suheldes

lugupidav, viisakas ja osavõtlik ning väldib sobimatut keelekasutust.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik ei avalikusta ühingut või selle liikmeid puudutavat

konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele, sh. meediale.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik toetub meediaga suheldes “Meediasuhtluse

üldpõhimõtetele”.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik ei laima ega halvusta teisi ühinguid, nende seisukohti ega

neis tegutsevaid isikuid.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik tunnustab ja austab kultuurilist mitmekesisust ning võtab

arvesse isiksuslikke ja perekondlikke erinevusi.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik lähtub vabatahtlikus töös oma kompetentsuse piiridest, sh

ei anna lubadusi, mida ta ei suuda täita.

 1. TLPL-i vabatahtlik osaleb ühingu töös ettevalmistatult ning hoidub takistamast või

kahjustamast teiste tööd.

 1. TLPL-i vabatahtlik säilitab ja arendab oma oskusi, on avatud uutele ideedele ja

erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

 1. TLPL-i vabatahtlik seisab liikmete, koostööpartnerite ja iseenda heaolu eest, s.t.

* aktsepteerib liikme või koostööpartneri õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele;

* toetab ja säilitab liikme või koostööpartneri õigust usaldusele;

* kasutab tema käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt Liidus kehtestatud

korrale ja liikme/ koostööpartneriga sõlmitud kokkuleppele;

* teab oma õigusi ja kasutab neid eetiliselt.

 1. TLPL-i vabatahtlik annab liikmetele ja koostööpartneritele teavet neile arusaadaval

viisil.

 1. TLPL-i vabatahtlik jagab ja vahetab kogemusi, teadmisi ning teavet kolleegide ja

koostööpartneritega.

 1. TLPL-i vabatahtlik respekteerib kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning

väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat asjakohastes kanalites.

 1. TLPL-i vabatahtlik kaitseb kolleege ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja

kriitika eest.

 1. TLPL-i vabatahtlik suunab liikme huvide ja/või rollikonfliktide korral

kokkuleppeliselt teiste vabatahtlike poole.

 1. TLPL-i vabatahtlik võtab üle rolli- või huvide konflikti sattunud kolleegi juhtumi.
 2. TLPL-i vabatahtlik järgib ühingu eetilisi standardeid ja vastutab oma sõnade ja tehtud

eetiliste otsuste ja valikute eest.

 1. TLPL-i vabatahtlik väldib olukordi, mis võivad kahtluse alla seada tema otsuste

erapooletuse ja näida erahuvide teenimisena.

 1. TLPL-i vabatahtlik tegutseb avatult ja ausalt oma nime all, eristab piire oma isikliku

elu, tööelu ja vabatahtliku tegevuse vahel, ei kasuta oma positsiooni ühingus isikliku

heaolu saavutamiseks ning väldib sattumist mõjutamise tööriistaks.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik põhjendab ja avalikustab ühingu tegutsemise lähtekohti,

põhimõtteid ja praktikat, et teha võimalikuks avatud diskussioon.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik väärtustab TLPL-i eesmärke, tegevust ja mainet ning

kaitseb seda ebaõiglase kriitika eest. Liidu liige või vabatahtlik ei väljasta Liitu, selle

liikmeid ja koostööpartnereid puudutavat informatsiooni (sh kommentaarid ja fotod)

meediaväljaannetele (trükimeedia, televisioon, internetiportaalid), v.a. juhul, kui

selline suhtlus toimub Liidus meediasuhtluse eest vastutava isikuga kokkuleppel.

 1. TLPL-i liige ja vabatahtlik on tähelepanelik, märkab eetikakoodeksi reeglite vastu

eksimist ning reageerib sellele, kaitstes ühingu, selle liikmete ja koostööpartnerite

mainet.

 1. Eetikakoodeksi reeglite rikkumisest tuleb teavitada TLPL-i volikogu eetikakomisjoni.

Kõik liikmete ja vabatahtlike omavahelised lahkhelid lahendatakse Liidusiseselt,

kaasates vajadusel osapooli erinevatest organitest (volikogu, juhatus,

revisjonikomisjon).

 1. Eetikakomisjon esitab eetilise konflikti kohta järelepärimised ja lähtudes saadud

vastustest kujundab oma seisukoha ning edastab selle asjaosalistele.

 1. Kui TLPL-i liige on rängalt eiranud/rikkunud eetikakoodeksi reegleid ja alandanud

oma käitumisega Liidu, selle liikmete või koostööpartnerite mainet, on

eetikakomisjonil õigus teha juhatusele ettepanek arvata rikkumise toimepanija TLPL-i

liikmestaatusest välja.

 

Kinnitatud Volinike koosolekul 29.05.2019.a