Meist

О нас – RU

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu liikmed on need tublid inimesed,
kelle peres kasvab neli või enam last.

Lapsed on meie tulevik – uue põlvkonna lapsevanemad. Laste tulevast käekäiku mõjutab tugevalt nende praegune elukvaliteet, kodune ja laiem kasvukeskkond, vanemate sotsiaalsed oskused, saadav haridus ning ühiskonna ja riigi hoiakud.

Suur pere tähendab suuremaid kulutusi ja reeglina vähem võimalusi iga lapse kohta. Sageli on üks lapsevanematest kodune ja teisele langeb põhikoormus sissetuleku tagamisel. Lasterikaste perede elukvaliteedi ja toimetuleku osas on veel palju teha.

Sellest tulenevalt loodi 22.05.2009 Tallinna Lasterikaste Perede Liit. Liidu eesmärgiks sai liikmetest peredele täiendava abi korraldamine ning kaasarääkimine parema perepoliitika kujundamisel. Alates 2011 aastast on liidu tegevuspiirkonnaks lisaks Tallinnale ka Harjumaa.

Suur osa meie tegevusest tugineb vabatahtlikule tööle ning annetustele. Oleme tugev ja kiiresti arenev  organisatsioon. Pakume oma liikmetele toiduabi, rõivaabi ja muud ainelist abi ning osavõttu mitmesugustest kultuuri- ja spordiüritustest.
Püüame jõudumööda leevendada suurte perede vanemate koormat ja võimaldada lastele seda mida väiksemas peres on vanematel neile kergem pakkuda. Tegutseme selle nimel, et pered tunneksid argipäevast rohkem rõõmu.

Liikmeks ja koostööpartneriks on alati teretulnud ka need aktiivsed inimesed kes omal moel ja võimalustega soovivad kaasa aidata suuremate perede huvide edendamisele riigi ja KOV tasandil.

Terve ja täisväärtuslik pere on tugeva ja õnneliku ühiskonna vundament.

О нас

Члены Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа – это семьи, где воспитывается от четырех и более детей.

Дети – это наше будущее, это новое поколение родителей. На благополучие детей в будущем в значительной степени влияют их качество жизни, возможности для развития как дома, так и за его пределами, социальные навыки родителей, получаемое образование, а также позиции общества и государства.

Большая семья означает большие расходы и, как правило, меньше возможностей для каждого ребенка. Часто один из родителей остается дома, тогда как другой родитель обеспечивает семью. Многое еще предстоит сделать для улучшения качества жизни многодетных семей.

Для этого 22.05.2009 года был создан Союз многодетных семей Таллинна. Целью союза стала организация дополнительной помощи членам семей и участие в формировании более эффективной семейной политики. С 2011 года союз действует не только в Таллинне, но также и в Харьюмаа.

Большая часть нашей деятельности основана на волонтерстве и пожертвованиях. Мы являемся мощной и быстро развивающейся организацией. Мы предлагаем нашим членам продовольственную помощь, одежду и другую помощь, а также участие в различных культурных и спортивных мероприятиях.

Мы делаем все возможное, чтобы облегчить бремя родителей из многодетных семей и предложить детям то, что могут предложить родители в маленьких семьях. Мы стремимся принести больше радости в будни больших семей.

Мы всегда рады видеть в своих рядах и в качестве партнеров активных людей, которые хотят внести свой вклад в продвижение интересов больших семей на уровне государства и местного самоуправления.

Здоровая и полноценная семья – это основа сильного и счастливого общества.