Distantsõppe hea tava

Kutsume üles koolijuhte ja koole liituma distantsõppe hea tavaga. Tavaga liitumiseks palun kirjuta: karl@tlpl.ee (53 468 213). Juhul kui tunnustate ja peate oluliseks distantsõppe hea tava põhimõtteid on Teie haridusasutusel õigus lisada oma kodulehele ka distantsõppe hea tava logo.

Distantsõppe hea tava

Koroonaviiruse levikust tungitud eriolukord ja sellega kaasnenud distantsõpe Eesti koolides on kestnud juba nädalaid. Lapsevanemad ja õpetajad on saanud esimesed kogemused distantsõppe korraldamisel ning läbiviimisel. Ennekõike lasterikastes peredes on teravalt näha erinevate koolide meetodid distantsõppe korraldamisel. Seoses eelnevaga on aeg kokku leppida ühised parimad praktikad tulemusliku ning ka lapsevanemate seisukohalt võimalikult lihtsa ja optimaalse koormusega distantsõppe korraldamiseks.

Kutsume koolijuhte ja koole liituma distantsõppe hea tavaga ning edasiselt arutama hea tava kokkuleppe sisu üle. Palume vastavat kava tutvustada oma koolides ning võimalusel tagada sellest kinnipidamine kõikide õpetajate poolt. Samuti mõistame vajadust eri koolide poolt kehtestada oma õppetöö korraldusest tulenevaid täpsemaid nõudeid küsimustes nagu haiguspäevad, järelevastamine jne. See on ka loomulik. Käesolevaga otsime aga ühisosa.

Esmalt tunnustame kõiki koole, koolijuhte ja õpetajaid kiire ülemineku eest digitaalsele õppele. Soovime Teile jõudu ja jaksu ka edaspidi otseülekandes tundide korraldamisel läbi digi-kanalite. Ainult nii on võimalik tagada õpilaste juhendamine ning usalduslik side õpilaste ja õpetajate vahel.

Meie, kui lasterikaste perede vanemad peame distantsõppe korraldamisel oluliseks alljärgnevaid punkte (distantsõppe hea tava):

 1. Päevaplaani ühtsed põhipunktid. Leppigem kokku õppetöö algusaeg ning lõunapausi ühtne aeg vähemalt ühe omavalitsuse tasemel. Lastevanematelt nõuab kodune õpe aega ja võimalust lõunapausi ettevalmistamiseks, mis on äärmiselt keeruline kui eri koolide ja klasside õpperütm ei lange kokku. Ühine koolitöö võiks alata kõige varem 8.30 ning lõunapaus võiks olla ajavahemikul 12.00 kuni 13.00.
 2. Kokkulepitud aeg järgmise päeva tunniplaani esitamiseks. Leppigem kokku, et järgmise päeva e-tundide ajad on lastevanematele ja õpilastele teada vähemalt üks päev ette, soovitavalt eelmise päeva õhtul kell 18.00. Lastevanemate elu lihtsustab võimalus planeerida kodust päevakava või õppetööd kas järgmiseks päevaks või vähemalt algava päeva hommikul.
 3. Päevatöö ongi kodutöö. Lapse ettenähtud õppetöö peaks olema võimalik teostada koos pauside ja erinevate loovate harjutustega vahemikus 8.30 kuni 17.00. Eraldiseisvaid kodutöid ette ei nähta kuid uurimisülesannete ja iseseisvate ülesannete täitmiseks nähakse samuti ette reservaeg.
 4. Üks kanal ülesannete andmiseks. Kohustuslikud kodu- või iseseisvad õppetöö osad ning tunnitöö võiksid võimalusel olla edastatud ja märgitud ühes ja samas e-keskkonna kohas (näiteks ainult õpiülesannete all). Samuti on mõislik kokku leppida vähemalt kooli tasemel ühtsed operatiivse suhtluse kanalid õppetööga seotud teadete edastamiseks nii lastele kui vanematele (Messenger, Skype või muud kanalid).
 5. Moodulõpe laialdasem kasutamine. Täiendavalt palume kaaluda tunniplaanide ümberkohandamist suuremas mahus moodulõppe kasutamiseks, mille alusel päeva jääks sõltuvalt vanuseklassist 2-3 õppeainet. See võimaldaks lihtsustada kodust õppetöö korraldust.
 6. Digihügieeni nõuetest kinnipidamine. Vastavalt laste vanuseklassidele palume jälgida digihügieeni – video- ja teiste koolituskeskkondade kasutamine nooremates vanuserühmades võib juhtida õpilaste tähelepanu õppetöölt kõrvale kuna nimetatud keskkonnad pakuvad koheselt ka täiendavat ja alternatiivset sisu.
 7. Lastevanemate digitaalsed koosolekud. Julgustame koolijuhte ja õpetajaid pidama ka lastevanematega digitaalseid koosolekuid, et õppetöö korraldus kokku leppida ja omavahel läbi arutada. Ka lastevanematel on distantsõppe meetodid selged.

Lisainfo:  Karl Laas, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, GSM 53 468 213

Algatajad:

 1. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 2. Narva Paljulasteliste Perede Ühing “Perekolle”

Liitujad:

 1. Avatud Kool https://avatudkool.ee/
 2. Tallinna Reaalkool https://real.edu.ee/

Distantsõppe põhimõtete näiteid:

 1. Võru Kreuzwaldi kool – http://www.vkrk.edu.ee/uudised/distantsoppe-pohimotted
 2. Tallinna Kunstigümnaasium – http://koplikool.ee/et/distantsope/
 3. Võsu Kool – http://www.vosu.edu.ee/distantsotildeppe-korraldus.html
 4. Tallinna Reaalkool – https://real.edu.ee/blog/2020/03/13/8203/